joomla 1.6

Za bolju orjentaciju
RJEČNIK POJMOVA

VLASNIČKI LIST
jedini pravi dokaz vlasništva i drugih stvarnih prava i obveza nad nekretninom.
POSJEDOVNI LIST
dio katastarskog operata koji sadrži podatak o posjedu nad nekretninom.
PRERIS
ili preslik katastarskog plana, grafički prikaz nekretnine
TERENSKE RADNJE
terenski uviđaj, terensko utvrđivanje postojećih međa i drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih građevina, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica načina uporabe katastarskih čestica
PGP
posebna geodetska podloga koja služi u svrhu projektiranja
UPLANA
upisivanje objekta u katastar i u zemljišnu knjigu
PARCELACIJA
dioba zemljišta, promjena oblika katastarske čestice